ROMANTIC 1990 TOUR

Vo.KojiKikkawa,Gt.TomoyasuHotei/Ba.HiromichiKoike,Key.TsunehikoYshiro,Dr.TakashiFuruta,Per.SteveEto