Takashi Utsunomiya Solo Tour 2018 Thanatos -25th Anniversary Final-

Key.AkioDobashi,Key.DaisukeAsakura,Key.nishi-ken,Gt.TakeshiNishiyama 2018