TAKASHI UTSUNOMIYA Solo Tour 2021 U Mix

Keyboards: nishi-ken, Violin: NAOTO, Violin: Daisuke Kadowaki